.
معرفی

جنس: ساتن

ابعاد: 110*70

این محصول بدون چوب است